Homepage RW Periodieken Ruinerwold Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Periodiek Ons Ruinerwold   (in veld: Soort)     

Aantal gevonden publicaties : 150   (uit: 1997)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Verschijningsjaar

Zoekresultaat verdeeld over 5 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3   4   5       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. DB-nr: 97001  
Periodiek Stichting Historie van Ruinerwold
          (1985)    [Redactie SHR]
0. Voorblad
Zie ook artikel 10563
1. Voorwoord W.E. Witteveen
Zie ook artikel 10001.
2. Inleiding W. Nijstad
Inleiding in verband met het verschijnen van de eerste editie van het mededelingenblad. Een aantal mensen zijn benaderd door Jaap Jonker om zitting te nemen in een comité, dat tot doelstelling heeft de inspanningen te coördineren ten behoeve van de geschiedenis van de gemeente Ruinerwold en de toekomstige ontwikkelingen.
Zie ook artikel 10002.
3. Melkvervoer anno 1900 G. ter Haar-Groenewold Vedder
Tot het einde van de vorige eeuw maakte men op de boerderij zelf boter. Op wat grotere bedrijven had men een karnmolen, die door een paard in beweging werd gebracht. Een dergelijke karn is nog te bezichtigen in de Karstenhoeve.
Zie ook artikel 10003.
4. De Sultansberg R. van Veenen
Het "Sultansmeer" met aan weerszijden ervan vennen, het Venegat aan de westzijde op E.Schuurmans land en aan de oostzijde 't kleine Trekgat met zandberg op het land van Mevr. Wessels Boer. Aan de westzijde van de Koekangerweg, daar waar nu het pad ligt, dat naar het "eilandje" voert, bevond zich de "ijskelder".
Zie ook artikel 10004.
5. Van de redactie R. Broekhuizen
De tied vergiet: Ja ongemarkt - zult de older'n wel denk'n. Oens geheugen holt goede en slechte herinnering'n vaste zolange dit geheugen der is - en dan?
Zie ook artikel 10005.
6. Wie zijn dit ?
Namenlijst zie blz.11 van jaargang 2 no 1
Zie ook artikel 10006.
7. Mededelingen van het bestuur.
Zie ook artikel 10007.

Stichting Historie van Ruinerwold;  15 x 21; 
 

2. DB-nr: 97002  
Periodiek Stichting Historie van Ruinerwold
          (1986)    [Redactie SHR]
0. Voorblad
Zie ook artikel 10564
1. Van de redaktie
Zie ook artikel 10008
2. Mededelingen van het bestuur
Zie ook artikel 10009
3. In memoriam Evert Jan Schuurman W. Nijstad
Op 19 november 1986 overleed een markant persoon, de heer E.J. Schuurman. Het bestuur meent, dat het goed is bij dit heengaan een moment stil te staan
Zie ook artikel 10010
4. Grenskwestie tussen de kerkvoogden van Ruinerwold en erfgenamen van Coop Roelofs Boverhof J.H. Baarslag
Arend Snijder woont in 1731 op Blijdenstein in een boerderijtje, waarvan de grond grenst aan die van de kerkvoogdij. Er is wel een afspraak gemaakt over de grens tussen beide, maar blijkbaar is de grenspaal in de loop der jaren verdwenen en zijn de erfgenamen van Arend zo vrij geweest die grens voorzichtig aan wat in hun voordeel te verleggen
Grenskwestie rond Blijdenstein
Zie ook artikel 10011
5. Het ontstaan van het waterschap Ruinerwold J. Jans
Voordat het waterschap Ruinerwold werd opgericht was er veel wateroverlast in het Zuidwesten van Drenthe. In 1641 kreeg de Boermarke Ruinerwold van de heer van Ruinen toestemming om het hele gebied te omkaden. In 1863 verzochten 12 grondeigenaren Gedeputeerde Staten de oprichting van een waterschap te willen bevorderen.
Zie ook artikel 10012
6. Namen van de foto in jaargang 1 no 1
Klassenfoto Dijkhuizen klas en jaartal onbekend
Zie ook artikel 10013
7. Klassenfoto Broekhuizen
Namenlijst zie blz 15 jaargang 2 no 2
Zie ook artikel 10014
8. Oproep foto's van oude beroepen
O.a kuiperij, smederij en wagenmakerij
Zie ook artikel 10015
9. Oude namen, aanvulling voor namen boerderijen, buurtschappen, veldnamen en landwegen
Zie ook artikel 10016

Stichting Historie van Ruinerwold;  15 x 21; 
 

3. DB-nr: 97003  
Periodiek Stichting Historie van Ruinerwold
          (1986)    [Redactie SHR]
0. Voorblad
Zie ook artikel 10565
1. Van de redactie
Zie ook artikel 10017
2. Mededelingen van het bestuur W. Nijstad
1e Lustrum Drents Historisch Vereniging
Zie ook artikel 10018
3. Marktgang deel 1 G. ter Haar-Groenewold Vedder
In vroeger jaren waren de jaarmarkten te Ruinen, maar vooral die te Dwingeloo bekend door de vlashandel. Soms brachten wel honderd wagens, voornamelijk uit Ruinerwold, dit product op de markt. Tussen 1850 en 1875 is de aanvoer van vlas op de markt langzamerhand teruggelopen. Tegenwoordig worden kleren vaak in Meppel gekocht.P.A.Derks schrijft aan het eind van de vorige eeuw: "Het tegenwoordige geslacht wil, om prachtig gekleed te gaan, wel koude en honger lijden".
Zie ook artikel 10019
4. Wie zijn dit?
Foto school Dijkmansweg 1948-1949
Zie ook artikel 10020
5. Het ontstaan van bijzonder onderwijs in Ruinerwold, deel 1. Egbert Slomp
Van stond af aan leefde bij de aanhangers van de Afgescheiden Kerk in de Bergen de wens een school voor lager onderwijs te stichten uitgaande van de kerk. Vóór de afscheiding werd er reeds in de omgeving van Berghuizen en Weerwille onderwijs gegeven. Het is bekend dat de onderwijzer J.R. Kramer, die een der voormannen van de afscheiding was, in 1830 gestraft is met een boete van f 50,00 voor het onwettig geven van onderwijs.
Zie ook artikel 10021
6. Een oude notitie over enige geschiedkundige bijzonderheden in Ruinerwold, deel 1. J. Santing
Het origineel van het hierna volgende bevindt zich in het archief,van de fam. Nijsingh, dat is ondergebracht in het Rijksarchief te Assen. De schrijver is J. Santing, waarschijnlijk Jacob Santing geboren 21-01-1803 en overleden 09-10-1852 te Ruinerwold. Hij was gehuwd met Egbertje Jans Sol.
Zie ook artikel 10022
7. Namen van een school Broekhuizen van 1913
Foto zie blz.12 jaargang 2 no. 1
Zie ook artikel 10023

Stichting Historie van Ruinerwold;  15 x 21; 
 

4. DB-nr: 97004  
Periodiek Stichting Historie van Ruinerwold
          (1986)    [Redactie SHR]
0. Voorblad
Zie ook artikel 10566
1. Van de redactie
Wat is dialect.Wij zouden antwoorden: de moedertaal van veel Ruinerwoldsen. Nationaal gezien is het dialect een streektaal, die in hoofdzaak op het platteland wordt gesproken.In oude geschriften wordt al geschreven over "de tongvalle" van de Drenthen.
Zie ook artikel 10024
2. Mededelingen van het bestuur W. Nijstad
Zie ook artikel 10025
3. Marktgang deel 2
In het verleden speelde de Meppelermarkt voor de bewoners uit de omgeving een grote rol.Voordat de melk in de Zuivelfabrieken verwerkt werd,werd de boter op donderdag in Meppel verkocht.De "Meppeler kluiten" van de botermarkt te Meppel waren beroemd.
Zie ook artikel 10026
4. Het ontstaan van bijzonder onderwijs in de Gemeente Ruinerwold deel2 Egbert Slomp
De benoemde meester heet J. van Malsum. Hij moet naast zijn lessen aan schoolkinderen ook een avondschool houden voor oudere jeugd. Tevens moet hij tekst aanschrijven, voorzingen en voorlezen bij de godsdienstoefening.
Zie ook artikel 10027
5. Een oude notitie van enige geschiedkundige bijzonderheden van Ruinerwold, 2 J. Santing
Er zijn in de gemeente vijf scholen, allen sedert 1828 nieuw gebouwd. Drie scholen staan aan de streek van de Ruinerwold, inclusief de hoofdschool van de gemeente, welke een der beste scholen van de Provincie is.Er staat er een in Broekhuizen en de vaste bijschool staat te Tweelo waar gedurende 48 weken onderwijs word gegeven en in de drie andere scholen gedurende de wintermaanden.
Zie ook artikel 10028
6. Schoolfoto Oosteinde 1917-1918
Namen schoolfoto in jaargang 2 no.4
Zie ook artikel 10029
7. Namen foto schooljaar 1948-1949 School Dijkmansweg
Zie jaargang 2 no. 2
Zie ook artikel 10030
8. Tienjarig bestaan Vereniging voor Volksvermaken.
De vereniging voor volksvermaken, die hier o.a. Pinkster-maandag steeds een volksfeest organiseert, zal dit jaar haar tien jarig bestaan herdenken.
Meppeler Courant 18-3-1938
Zie ook artikel 10031
9. Uurlonen in 1935
Zie ook artikel 10032
10. Schoolfoto 1913 Broekhuizen
Zie ook artikel 10033

Stichting Historie van Ruinerwold;  15 x 21; 
 

5. DB-nr: 97005  
Periodiek Stichting Historie van Ruinerwold
          (1986)    [Redactie SHR]
0. Voorblad
Zie ook artikel 10567
1. Van de redactie
Zie ook artikel 10034
2. 80 jaar zuivelcoöperatie in Ruinerwold W. Nijstad
In augustus overhandigde Willem Nijstad (auteur), het eerste exemplaar van het boekje "80 jaar Zuivelcoöperatie in Ruinerwold" aan de voorzitter van de melkveehoudersvereniging, de heer J.F. ter Haar.
Zie ook artikel 10035
3. Braderie 23 augustus 1986, oud voorwerp
Kruller of krulmachine om een patroonhuls, nadat deze is gevuld te sluiten.
Zie ook artikel 10036
4. Mededeling van het bestuur
Zie ook artikel 10037
5. Oproep
Zie ook artikel 10038
6. Mededeling
Zie ook artikel 10039
7. Marktgang 3 G. ter Haar-Groenewold Vedder
In Meppel was er een vee en paardenmarkt in het voorjaar en één in het najaar. Zuidlaren heeft al heel lang een bekende paardenmarkt op de derde dinsdag van oktober.J.A.ter Haar was één van een viertal boeren, die omstreeks 1920 elk jaar een veulen kochten op de Zuidlaardermarkt. Men reisde dan per trein van het station in Broekhuizen naar het station Vries-Zuidlaren. Bij de stationschef daar besprak men een wagon om de nog te kopen veulens later op de dag in te vervoeren.
Zie ook artikel 10040
8. Verkoop van een paard anno 1890 G. ter Haar-Groenewold Vedder
Zie ook artikel 10041
9. Paaspachten 1 J.H. Baarslag
Teneinde de kerk van min of meer vaste inkomsten te voorzien zijn in de middeleeuwen bepaalde pachten op boerderijen of landerijen gelegd. Deze kerkpachten dragen op Ruinerwold ook wel de naam van paaspachten, omdat ze in de week na Pasen betaald moesten worden.
Zie ook artikel 10042
10. Overstroming in 1825 Jac. Ter Haar
Hoewel onze gemeente in vroegere jaren meer last heeft gehad van water dat afkomstig was van hoger gelegen Drentse gronden, heeft toch ook water uit de Zuiderzee hier een ramp veroorzaakt. Tekening overstroming van de Wold Aa bij Meppel
Zie ook artikel 10043
11. Aanvulling op boerderijnamen De redactie
De boerderijnamen die voorkomen op een lijst, die voor geheel Drenthe werd samengesteld door een werkgroep van de Genealogische Vereniging, waarvan de heer Jacob ter Haar deel uit maakte.
De boerderijnamen zijn van vóór 1800 en sommige erven zijn ter plekke niet meer of nog niet teruggevonden.
Zie ook artikel 10044
12. Data bijeenkomsten Stichting Historie
Zie ook artikel 10045
13. Namen schoolfoto Oosteinde 1917-1918
Zie jaargang 2 no. 3
Zie ook artikel 10046
14. Foto christelijke school te Berghuizen 1934
Zie ook artikel 10047

Stichting Historie van Ruinerwold;  15 x 21; 
 

6. DB-nr: 97006  
Periodiek Stichting Historie van Ruinerwold
          (1987)    [Redactie SHR]
0. Voorblad
Zie ook artikel 10568
1. Van de redactie
Zie ook artikel 10048
2. Van het bestuurWillem Nijstad
Zie ook artikel 10049
3. Mededeling van het bestuur
Zie ook artikel 10050
4. Paaspachten 2 J.H. Baarslag
In het archief van de kerkvoogdij van Ruinerwold bevindt zich een klein aantekenboekje uit het jaar 1739 met het opschrift "Register van de pachtrogge, behorende tot de pastorie van Ruinerwold".
Zie ook artikel 10051
5. Enige notities van een 12-jarige jongen uit Ruinerwold in 1868 Fam. Ter Haar
In het jaar 1862 zijn hier te Ruinerwold 2 nieuwe scholen gebouwd, één aan de Boersteeg.
Uit het dagboek van een twaalfjarige
Zie ook artikel 10052
6. Het verdwijnen van de vlashandel uit Ruinerwold. G. ter Haar-Groenewold Vedder
Hoe kwam het dat de vlashandel in deze omgeving omstreeks 1875 ophield?
Zie ook artikel 10053
7. Uit de geschiedenis van Ruinerwold. (Wordt vervolgd) L. Buiten
Was het begin een veenkolonie? Meermalen hoort men zeggen, dat Ruinerwold een veenkolonie is. Het dorp zou zijn ontstaan dank zij de aanwezigheid van hoogveen, dat verwerkt werd tot turf, terwijl daarna op de ondergrond landbouw is uitgeoefend en boerderijen zijn ontstaan.
Zie ook artikel 10054
8. Namen schoolfoto christelijke school te Berghuizen 1934.
Zie Jaargang 2 no. 4
Zie ook artikel 10055
9. Rectificatie foto School Oosteinde 1917-1918
Is niet juffrouw Poutsma maar Remmelts
Zie ook artikel 10056
10. Verfraaiing Kerkweg Meppeler Courant
Uit de Meppeler Courant van 22-08-1937. Traditie getrouw meenden ook dit jaar de a.s. lidmaten van de Ned. Herv. Gemeente alhier hun leraar een geschenk te moeten aanbieden. In overleg met en op verzoek van ds. Brink is dit gedaan in de vorm van het laten aanbrengen van een plantsoen langs de weg, die naar de kerk voert. Onder leiding van een deskundige van de Mij. van Weldadigheid Frederiksoord, is de z.g. "straampel"een beplanting van een groene beuk en Amerikaanse eik aangebracht.
M.C. 22-08-1937
Zie ook artikel 10057
11. Wie kent deze foto van de Woldruiters en wat is dit voor voorwerp
Stophoorn voor de worstenmakerij.
Zie ook artikel 10058

Stichting Historie van Ruinerwold;  15 x 21; 
 

7. DB-nr: 97007  
Periodiek Stichting Historie van Ruinerwold
          (1987)    [Redactie SHR]
0. Voorblad
Zie ook artikel 10569
1. Van de redactie Vanaf het opstaan 's morgens tot aan het dorsen.
Dorsen zoals vroeger
Zie ook artikel 10059
2. Lezers reageren uit het vorige nummer op “Uit de geschiedenis van Ruinerwold”. G. ter Haar-Groenewold Vedder
Zie ook artikel 10060
3. De oudste geschiedenis van Ruinerwold, je voorstellen hoe het land er vroeger uitzag. Een verhaal over de ijstijden en het eindigen van de natte tijd, nadat de laatste gletsjers zich tot in Noorwegen hadden teruggetrokken. W.E. Witteveen
Zie ook artikel 10061
4. Paaspachten 3. J.H. Baarslag Ik heb de indruk dat in de tweede helft van de vorige eeuw de marktprijzen niet steeds nauwkeurig werden gevolgd en dat tenslotte de hoogte van de paaspacht steeds op hetzelfde peil is blijven staan.
Zie ook artikel 10062
5. Een vluchteling -1- A. Nijmeijer
Zie ook artikel 10063
6. Meester Hunze. J. Hester Uitvoering zangvereniging Ruinerwold-Oosteinde. Café Jonker was vroeger een klein café te Oosteinde en aan dit café was tevens een klein winkeltje verbonden, waar de kinderen wel eens wat snoep kochten, meestal drop voor 1 stuiver en zoethout voor 1 cent.
D. Hunze directeur zangvereniging Ruinerwold-Oosteinde
Zie ook artikel 10064
7. Burgerlijke stand. J. Hester
Zie ook artikel 10065
8. Voetbalclub SSS Oosteinde 1949
Foto
Zie ook artikel 10066

Stichting Historie van Ruinerwold;  15 x 21; 
 

8. DB-nr: 97008  
Periodiek Stichting Historie van Ruinerwold
          (1987)    [Redactie SHR]
0. Voorblad
Zie ook artikel 10570
1. Van de redactie
Zie ook artikel 10067
2. De “Trocart” De trocart is een chirurgisch instrument bestaande uit een 3 of 4 kantige metalen stift in een huls, vooral gebruikt voor het aftappen van vocht of het laten ontsnappen van gassen.
Een instrument
Zie ook artikel 10068
3. De geschiedenis van Ruinerwold 2, De bodem en haar eerste gebruik. W.E. Witteveen
Zie ook artikel 10069
4. Uit de geschiedenis van Ruinerwold 2, L. Buiten. L. Buiten Op oude kaarten staat alleen de Dôdijk van Koekange naar Blijdenstein. Tot 1331 behoorde Koekange kerkelijk onder Blijdenstein. Voor het vervoer van de lijken naar het kerkhof moest er dus een weg zijn; vandaar de naam Dooddijk of Dôdijk. In genoemd jaar kregen de inwoners van Koekange toestemming tot bouwen van een eigen kerk en werd daarbij een kerkhof aangelegd.
Bron Meppeler Courant 19-2-1964
Zie ook artikel 10070
5. Toneelvereniging Kunst na Arbeid (K.N.A) 40 jaar J. Hester Pzn. In oktober 1946 werd, tijdens een vergadering van het bestuur van de zuivel - en landarbeidersbond in Café Roze, het voorstel gedaan een toneelvereniging op te richten. Dit voorstel werd met algemene stemmen aangenomen.
Zie ook artikel 10071
6. School Broekhuizen. P.A. Vedder Dit artikel is overgenomen uit de Avondpost van mei/juni 1976 en werd geschreven naar aanleiding van een artikel van de heer Jac. ter Haar over scholen in Ruinerwold.
Zie ook artikel 10072
7. De begrafenis van Bartelt Jans Pot. G. Santing In de vorige eeuw leefde in Ruinerwold een familie Santing, waarvan het voorgeslacht tussen omstreeks 1740 en 1790 in Nijeveen woonde. Een van die Nijeveense Santings was Lummechien, die als 22 jarige jongedochter op 16 juni 1756 trouwde met Bartelt Jans Pot, een jongeman van 31 jaar ook uit Nijeveen.
Zie ook artikel 10073
8. Grutter J. Knol vestigde 50 jaar geleden een sparwinkel in Ruinerwold J. Knol vestigde zich eerst in het pand Dijkhuizen B 100 ( nu no.20(waarna de Spar zich verplaatste naar Dijkhuizen 79 resp. 37-39 en zich nu heeft genesteld aan de Havelterweg no. 3 als supermarkt, waar zoon Piet en kleinzoon Johan de zaak nu leiden.
Zie ook artikel 10074
9. De Burgerlijke Stand vroeger. J. Hester Geschiedenis van de burgerlijke stand in vroegere jaren. Tekst geboorteakte Geuchien Santing.
Zie ook artikel 10075
10. Giften en schenkingen
Zie ook artikel 10076
11. Open Monumentendag 12 september 1987
Zie ook artikel 10077
12. Namen foto de Woldruiters
Zie jaargang 3 no. 1
Zie ook artikel 10078
13. Fototentoonstelling Dorpsbeeld 1960-1987
Zie ook artikel 10079

Stichting Historie van Ruinerwold;  15 x 21; 
 

9. DB-nr: 97009  
Periodiek Stichting Historie van Ruinerwold
          (1987)    [Redactie SHR]
0. Voorblad
Zie ook artikel 10571
1. Van de redactie Redactie
Zie ook artikel 10080
2. Reactie over Dorsen A. Morssink Uitleg voor het maken van een dörsstok.
Zie ook artikel 10081
3. Van het bestuur Bestuur
Zie ook artikel 10082
4. Donatie Bestuur
Zie ook artikel 10083
5. Mestproblemen De mestproblemen, die as vandage an de dag an de orde bint en waor veule boer'n mit zit, te meer umdat binnen ofzienbare tied, der misschien ook moanden koomt da'j gien mest magt uutrieden. Het is toch een groot verschil met het mesten van vrogger. Redactie Redactie
Zie ook artikel 10084
6. Paaspachten -4- in het archief van de kerkvoogdij van Ruinerwold bevindt zich een stuk uit 1843 waarin kerkvoogden eens op een rijtje zetten hoe het eigenlijk zit met de zogenaamde Paaspachten. J.H.Baarslag
Zie ook artikel 10085
7. De vluchteling -2- 52 jaar later-1919-1971 plus een brief van Antonias P. A. Nijmeijer
52 jaar later 1919-1971
Zie ook artikel 10086

Stichting Historie van Ruinerwold;  15 x 21; 
 

10. DB-nr: 97010  
Periodiek Stichting Historie van Ruinerwold
          (1988)    [Redactie SHR]
0. Voorblad
Zie ook artikel 10572
1. Van het bestuur W. Nijstad
Kort jaarverslag over 1987.
Zie ook artikel 10087
2. Van de redactie Redactie In dit nummer wordt uitgebreid aandacht geschonken aan de spoorweg, die van Meppel naar Hoogeveen leidt en dan verder naar het noorden.
Over het spoorwegongeluk op maandagavond 2 Januari 1888
Zie ook artikel 10088
3. Gedicht over het spoorwegongeluk dichter onbekend
Zie ook artikel 10089
4. Verslag over het spoorwegongeluk B.C.van de Valk Bij dit spoorwegongeluk werden 3 beambten gedood en 4 reizigers en 6 beambten gekwetst.
Zie ook artikel 10090
5. Gedicht van spoorwegongeluk J.J. Sterrenberg
Zie ook artikel 10091
6. Mededeling van de Nederlandsche Spoorwegen
Nadere gegevens over station Ruinerwold. Op 1 mei 1870 werd de lijn Meppel-Groningen voor het publiek verkeer geopend. De lijn was eigendom van de Staat der Nederlanden (SN) en werd geëxploiteerd door de Maatschappij tot de Exploitatie van staatspoorwegen (SS).
Zie ook artikel 10092
7. "Het Veurspoeksel" redactie Verhaal in het drents over Annegien en Geert.
Zie ook artikel 10093

Stichting Historie van Ruinerwold;  15 x 21; 
 

11. DB-nr: 97011  
Periodiek Stichting Historie van Ruinerwold
          (1988)    [Redactie SHR]
0. Voorblad
Zie ook artikel 10573
1. Van het bestuur W. Nijstad
In memoriam Freek Lefferts
Zie ook artikel 10094
2. Oprichting en de geschiedenis van rederijkerskamer "U.D.I." J. Jans Azn.
Met een foto van de oprichters en een programma v/d uitvoering der Rederijkerskamer U.D.I. d.d. 13 en 14 december 1917
Zie ook artikel 10095
3. Uit het geslacht "Blijdenstein" G. ter Haar-Groenewold Vedder
Familieboek door C. Elderik. Het Drenthsche gehucht, waaraan de familie Blijdenstein ongetwijfeld haren naam ontleent, ligt enigszins buiten het verkeer. Wordt vervolgd.
Zie ook artikel 10096
4. Poëzie geschreven door Hendrik van Dijk Hendrik van Dijk Gedicht Sonnet. Het gedicht begint met: Zo 's aovens laat. 1879-1956.
Zie ook artikel 10097
5. Van de redactie Redactie
Zie ook artikel 10098
6. Veurspooksels G. Broekhuizen Dit is geschreven door Geert Broekhuizen, die in onze regio Z.W. Drenthe toen een bekend persoon was. Geert leverde regelmatig een bijdrage aan de "Nieuwen Drentsche Volksalmanak".
Zie ook artikel 10099
7. Scheuvellopers, lied Gedicht in het Drents
Zie ook artikel 10100

Stichting Historie van Ruinerwold;  15 x 21; 
 

12. DB-nr: 97012  
Periodiek Stichting Historie van Ruinerwold
          (1988)    [Redactie SHR]
0. Voorblad
Zie ook artikel 10574
1. Mededelingen van de redactie Redactie
Zie ook artikel 10101
2. Uit de tijd van de Heren van Ruinen W.E. Witteveen Ruinerwold was in het begin van de veertiende eeuw een der heerlijkheden van de Heren van Ruinen. Het bezit van een heerlijkheid gaf de Heer het recht om een stuk overheidsgezag uit te oefenen.
Het gemeentebestuur van Ruinerwold heeft 21 februari 1940 zich tot Hare Majesteit de Koningin gewend met het eerbiedig verzoek aan deze gemeente het navolgende wapen het gemeentewapen van Ruinerwold te willen verlenen. Plus uitleg van het wapen.
Zie ook artikel 10102
3. De landbouw in het verleden T.R. Stegeman We hebben al een aantal jaren de beschikking over een hoeveelheid van betrouwbare landbouwgegevens.
Zie ook artikel 10103
4. Vervolg: "Het geslacht Blijdenstein" G. ter Haar-Groenewold Vedder Hierbij enige aantekeningen door den Heer A.J.Blijdenstein B.W.zn. te boek gesteld naar aanleiding van een bezoek op 11 Nov.1889 door hem gebracht aan de bakermat van zijn geslacht.
Zie ook artikel 10104
5. Het kaf van het koren scheiden - Redactie Uitleg over het dorsen en schonen van graan.
Zie ook artikel 10105

Stichting Historie van Ruinerwold;  15 x 21; 
 

13. DB-nr: 97013  
Periodiek Stichting Historie van Ruinerwold
          (1988)    [Redactie SHR]
0. Voorblad
Zie ook artikel 10575
1. Van het bestuur Bestuur W. Nijstad Terugblik over het afgelopen jaar.
Zie ook artikel 10109
2. Foto school Oosteinde ± 1900
Zie ook artikel 10110
3. Gedicht van Hendrik van Dijk Hendrik van Dijk Geb. 1879 te Ruinerwold. Oost West Thuus Best.
Zie ook artikel 10111
4. Het doktersbosje G. ter Haar-Groenewold Vedder Op Haakswold ligt, komend uit het dorp, even voorbij het huis van J.W.Benning, links van de weg een bosje, dat in de volksmond "dokter's bosje"heet.Dit bosje werd gekocht door Dokter Larij.
Zie ook artikel 10112
5. Foto school Dijkhuizen 1933
Zie ook artikel 10113
6. De geschiedenis van de Ruinerwoldse Electrische Centrale W. Nijstad De vergunning werd verleend aan de Heer G. Reimers die werd benoemd als directeur van de Elektriciteit Centrale.
Zie ook artikel 10114
7. Foto Volksonderwijs 1939
Zie ook artikel 10115
8. Een bezundere dag in November. A. Morssink Dit verhaal gaat over de huisslachter. Slachtdag.
Zie ook artikel 10116

Stichting Historie van Ruinerwold;  15 x 21; 
 

14. DB-nr: 97129  
Periodiek Stichting Historie van Ruinerwold
          (1988)    [Redactie SHR]
Open monumentendag 1988
1. Voorwoord Bestuur
Zie ook artikel 10106
2. Ruinerwold in kort bestek
Zie ook artikel 10107
3. Routebeschrijving
Met routekaart
Zie ook artikel 10108

Stichting Historie van Ruinerwold;  15 x 21; 
 

15. DB-nr: 97014  
Periodiek Stichting Historie van Ruinerwold
          (1989)    [Redactie SHR]
0. Voorblad
Zie ook artikel 10576
1. Van het bestuur W. Nijstad
Zie ook artikel 10117
2. Afscheid burgemeester Buiten Meooeler Courant, dinsdag 2 october 1934 Zaterdagmiddag 29 september 1934 heeft burgemeester K. Buiten Azn. voor het laatst de raadsvergadering gepresenteerd en na een ambtsvervulling van een kwart eeuw afscheid genomen als burgemeester dezer gemeente. Zijn loopbaan door de jaren heen.
Zie ook artikel 10118
3. Foto buurtfeest Havelterweg
Zie ook artikel 10119
4. Rogge het belangrijkste akkerbouwgewas T.R. Stegeman Rogge, hoofdzaak winterrogge, was in het zuidwesten van Drenthe evenals elders in de provincie en trouwens algemeen in het oosten van ons land het belangrijkste akkerbouwgewas.
Zie ook artikel 10120
5. Foto bejaardenreisje 1953
Zie ook artikel 10121
6. In 't holt - H. Zegeren
Zie ook artikel 10122

Stichting Historie van Ruinerwold;  15 x 21; 
 

16. DB-nr: 97015  
Periodiek Stichting Historie van Ruinerwold
          (1989)    [Redactie SHR]
0. Voorblad
Zie ook artikel 10577
1. Behoorde het huidige Ruinerwold helemaal tot de heerlijkheid Ruinen? G. ter Haar-Groenewold Vedder
Zie ook artikel 10123
2. In optocht naar het dorp J. Hester
Inhalen Burgemeesterspaar Gelinck Een herinnering van Jan Hester.In optocht naar het dorp. Meppeler Courant 12 october 1934
Zie ook artikel 10124
3. Veurjaor en Schoonmaaktied J. Mulder Op dit gebied is er veule veraanderd in de loop der jaoren.
Zie ook artikel 10125
4. Foto school Broekhuizen 1934
Zie ook artikel 10126
5. De Koddensleper in de oude landschap Agrarisch nieuwsblad 21-5-1938 Koddensleeperij , zooals die in het volksleven in Drenthe in vroeger jaren veel voorkwamen
Zie ook artikel 10127
6. Foto op weg naar de molen 1948 Voerman Lucas Hester met kleinzoon Lucas Hester Albertuszoon.
Zie ook artikel 10128
7. Gezondheidszorg en Geluidshinder H. Slomp Tegenwoordig hoort men nogal eens praten ove geluidshinder. Ook vroeger had men hiervan weleens last, b.v. in geval van ziekte. Omstreeks 1925 kon geluidshinder zelfs de gezondheid schaden indien iemand longontsteking had.
Zie ook artikel 10129
8. Foto oud voorwerp patronenkruller
Patronenkruller
Zie ook artikel 10130
9. Oude gezegden en hun betekenis b.v. Rozeboje - koortsaanval, Rouwpoester- Hogehoed begrafenis
Zie ook artikel 10131
10. Lied over moord te Ruinerwold Hierin wordt bezongen het drama dat op nieuwjaarsavond 1898 is geschied in de baanderhoek van Café Hoving waar Arend Derks is doodgestoken door......?
Moord op nieuwjaarsavond 1898, bij café Klok.
Zie ook artikel 10132

Stichting Historie van Ruinerwold;  15 x 21; 
 

17. DB-nr: 97016  
Periodiek Stichting Historie van Ruinerwold
          (1989)    [Redactie SHR]
0. Voorblad
Zie ook artikel 10578
1. Van de redactie Redactie
o.a. leidekkersgereedschap
Zie ook artikel 10133
2. Varkenshouderij -1- R. Broekhuizen Varkenshouderij in de zeventiende en achttiende eeuw.
Zie ook artikel 10134
3. Rectificatie en reacties In ons jaargang no.5 is een fout geslopen in het verslag over: Behoorde het huidige Ruinerwold helemaal tot de heerlijkheid Ruinen?
op jaargang 5 nr.1 en nr. 2
Zie ook artikel 10135
4. De Ruinerwoldse stroompjes, hun oorsprong, hun loop en hun benaming Bronnen: Blink: Drenthe van het verleden tot het heden, Derks: Meppel en omstreken, Poortman: "Turf in Meppel" oud Meppel, Coert e.a. Drenthe in de kaart gekeken,, Kaartje van de heerlijkheid Ruinen gemaakt door Jacob Slijp in 1628.
Zie ook artikel 10136
5. Biggenhandel R. Broekhuizen Verhaal over de biggenhandel in 't veurjaor van 1922.
Zie ook artikel 10137

Stichting Historie van Ruinerwold;  15 x 21; 
 

18. DB-nr: 97017  
Periodiek Stichting Historie van Ruinerwold
          (1989)    [Redactie SHR]
0. Voorblad
Zie ook artikel 10579
1. Van het bestuur w. Nijstad
Zie ook artikel 10138
2. Commentaar en rectificaties H. Slomp
Betreffende periodiek jaargang 5, nr. 3
Zie ook artikel 10139
3. Braderie
Zie ook artikel 10140
4. Signalement en schuldboek Derk Huiskes
Zie ook artikel 10141
5. Landschapssoldaten, voorgangers van de dorpsveldwachters T.R. Stegeman
Ook roode roeden en carspelsoldaten, voorgangers van de dorpsveldwachters.
Zie ook artikel 10142
6. Foto Openbare Lagere school Dijkhuizen 1952-1953
Zie ook artikel 10143
7. Boter maken in de vorige eeuw J. Mulder De eerste stoomzuivelfabriek .Coöperatieve Vereniging Stoomzuivelfabriek te De Wijk. 12 Januari 1889
Zie ook artikel 10144
8. Varkenshouderij -2- R. Broekhuizen Varkenshouderij in de zeventiende en achttiende eeuw. Zouters.
Zie ook artikel 10145

Stichting Historie van Ruinerwold;  15 x 21; 
 

19. DB-nr: 97018  
Periodiek Stichting Historie van Ruinerwold
          (1990)    [Redactie SHR]
0. Voorblad
Zie ook artikel 10580
1. Van het bestuur W. Nijstad
Zie ook artikel 10146
2. Pieter Albert Derks T.R. Stegeman Pieter Albert Derks was een veel besproken man vooral door zijn onversaagde strijd voor een waterschap in Ruinerwold. In 1867 kreeg het waterschap Ruinerwold zijn beslag.
Zie ook artikel 10147
3. Het vroegere 't Pad, thans Dokter Larijweg J. Hester Terugblik naar wegen en het landschap zoals dat er plm.50 tot 100 jaar geleden in Ruinerwold uitzag. Vooral de aanleg van de weg langs het "pad" ook wel "Boerpad" genoemd.
Zie ook artikel 10148
4. Foto school Berghuizen 1920
Zie ook artikel 10149
5. Uit notulen van vergadering burgemeesters en wethouders 21-1-1925 De heer Geerts vraagt het woord. Nu de weg is voltooid is en reeds in onderhoud aan de gemeente is overgedragen, heeft de weg nog geen eigen naam. Voorstel om de nieuwen weg te benoemen naar degene die er zeer veel voor heeft gedaan, namelijk dokter Larij.
Zie ook artikel 10150
6. Naamgeving Dokter Larijweg Gemeente Ruinerwold 10 maart 1925 Het voorstel van de heer Geerts om de weg Dokter Larijweg te noemen werd met 4 stemmen tegen drie stemmen aangenomen. Voor stemden Geerts, Remmelts Jzn.,Middelveld en Klomp. Tegen stemden, ter Haar, Slomp en Remmelts Hzn.
Zie ook artikel 10151
7. Het reizen en het verkeer in den ouden tijd B.Lonsain
Zie ook artikel 10152

Stichting Historie van Ruinerwold;  15 x 21; 
 

20. DB-nr: 97019  
Periodiek Stichting Historie van Ruinerwold
          (1990)    [Redactie SHR]
0. Voorblad
Zie ook artikel 10581
1. Het reizen en het verkeer in den ouden tijd, vervolg B.Lonsain
Zie ook artikel 10153
2. Financieel overzicht SHR 1989
Zie ook artikel 10154
3. Van zandweg tot straatweg L. Schuring Bij de speurtocht door het verleden ontdekt men telkens weer interessante zaken. Vaak kunnen wij ons moeilijk voorstellen hoe onze voorouders geleefd hebben. denk alleen maar eens aan het aspect vervoer. Dat er in het begin van de vorige eeuw nog geen vliegtuigen waren, geen treinen, geen auto's, ja, zelfs geen fietsen, dat is bekend, maar hoe reisde men dan wel en hoe was het met de wegen ?
Zie ook artikel 10155
4. Foto school Dijkmansweg 1948
Zie ook artikel 10156
5. d Olde K'lonie, lied. A. Morssink Gedicht van Albert Morssink dat is gezongen op de dia-vond te Oosteinde.
Zie ook artikel 10157
6. Wat beter zou kunnen Oproep voor de museumboerderij voor materialen.
oproep voor Karstenhoeve
Zie ook artikel 10158
7. Van toen
Overgenomen uit de Meppeler Courant
Zie ook artikel 10159
8. Pieter Albert Derks, vervolg T.R. Stegeman
Zie ook artikel 10160

Stichting Historie van Ruinerwold;  15 x 21; 
 

21. DB-nr: 97020  
Periodiek Stichting Historie van Ruinerwold
          (1990)    [Redactie SHR]
0. Voorblad
Zie ook artikel 10582
1. Open Monumenten Dag W. Nijstad Landelijke open monumentendag 1990. In verband met het beperkte aantal monumenten heeft het bestuur gemeend op die dag een koetsentocht te organiseren. Hiervoor hebben 22 deelnemers ingeschreven.
Zie ook artikel 10161
2. Ontspanning van de jeugd in vrogger jaoren J. Mulder Hoe de opgroeiende jeugd zich vroeger gingen vermaken.
Zie ook artikel 10162
3. Van toen
Zie ook artikel 10163
4. Het reizen en het verkeer, vervolg B.Lonsain
Zie ook artikel 10164
5. Foto school Dijkhuizen 1936
Zie ook artikel 10165
6. Boenende boerin (beeld) - Redactie Een potige vrouw gef hier zowel letterlijk as figuurlijk een beeld van een stuk historie weer, van het Runerwold van vrögger.
Zie ook artikel 10166
7. De boerenstand in Ruinerwold 100 jaar geleden T.R. Stegeman Met o.a. Een overwegend boerendorp, Gunstige jaren voor de landbouw
Zie ook artikel 10167

Stichting Historie van Ruinerwold;  15 x 21; 
 

22. DB-nr: 97021  
Periodiek Stichting Historie van Ruinerwold
          (1990)    [Redactie SHR]
Open monumentendag
1. Voorwoord Mr. L.A. van Splunder
Zie ook artikel 10168
2. Geschiedenis Ruinerwold o.a. Bij Koninklijk Besluit van 4 maart 1940, nr 21, Heeft H.M. de Koningin aan deze gemeente een wapen verleend, waarbij ook een omschrijving van het wapen.
Zie ook artikel 10169
3. Routebeschrijving en de monumenten
Inclusief routekaart
Zie ook artikel 10170
4. Koetsentocht en de koetsen
Zie ook artikel 10171
5. Slotwoord SHR
Zie ook artikel 10172

Stichting Historie van Ruinerwold;  15 x 21; 
 

23. DB-nr: 97022  
Periodiek Stichting Historie van Ruinerwold
          (1991)    [Redactie SHR]
0. Voorblad
Zie ook artikel 10583
1. Van het bestuur Willem Nijstad
Zie ook artikel 10173
2. Ruinerwold 850 jaren Redactie
Zie ook artikel 10174
3. Mededelingen Bestuur
Zie ook artikel 10175
4. Maandelijks te verrichten arbeid
Overgenomen uit Dr. Staring's almanak van het jaar 1916
Zie ook artikel 10176
5. Historie van Ruinerwold in boekvorm
Zie ook artikel 10177
6. Lezing van H.D. Minderhout tijdens Monumentendag H.D. Minderhout
Geschiedenis, kerk te Blijdenstein
Zie ook artikel 10178
7. Radio Drenthe
Programma literatuurgeschiedenis
Zie ook artikel 10179
8. De kerk te Ruinerwold Ds. AE.T. de Boer De, in 1921-1923 gerestaureerde kerk van Ruinerwold, welke restauratie geschiedde onder toezicht van het Rijksbureau voor Monumentenzorg, is ongetwijfeld een van de mooiste kerken van Drenthe geworden en het bezien waard.
Kerk van Blijdenstein
Zie ook artikel 10180

Stichting Historie van Ruinerwold;  15 x 21; 
 

24. DB-nr: 97023  
Periodiek Stichting Historie van Ruinerwold
          (1991)    [Redactie SHR]
0. Voorblad
Zie ook artikel 10584
1. Van het bestuur: Stamboomonderzoek In samenwerking met de Drentse Genealogische Vereniging geeft de Stichting Historie een voorlichtingsavond voor degenen die belangstelling hebben voor het onderzoek en het maken van een stamboom.
Zie ook artikel 10181
2. Ontboezeming van J. Hester J. Hester
Terugblik in het verleden van de laatste 50 tot 100 jaar
Zie ook artikel 10182
3. Raads- en B.& W. vergaderingen in de vorige eeuw
Notulenboeken van 1819-1826
Zie ook artikel 10183
4. Foto school Dijkhuizen
Openbare Lagere School aan de Kerkweg, 1961
Zie ook artikel 10184
5. Uut de spinstertied, gedicht J.M. Schiphorst
Zie ook artikel 10185
6. Maandelijks te verrichten arbeid, vervolg
Zie ook artikel 10186

Stichting Historie van Ruinerwold;  15 x 21; 
 

25. DB-nr: 97024  
Periodiek Stichting Historie van Ruinerwold
          (1991)    [Redactie SHR]
0. Voorblad
Zie ook artikel 10585
1. Mededelingen Willem Nijstad Bestuur
Zie ook artikel 10187
2. Rondgang door het verleden W. Nijstad In het boek "rondgang door het verleden" worden vrijwel alle facetten van het leven in en rond Ruinerwold sinds de middeleeuwen beschreven.
Uitgifte boek
Zie ook artikel 10188
3. Berichten van toen
Overgenomen uit de Meppeler Courant 1988 en 1946
Zie ook artikel 10189
4. Emigratie R. Broekhuizen
Emigratie, maar na 1,5 jaar weer terug
Zie ook artikel 10190
5. Oogstlied en verhaal Staring Het is lang geleden dat Staring dit oogstlied scgreef en de tijd dat de sikkels blonken en klonken ligt ook alweer ver achter ons.
Zie ook artikel 10191
6. De Daad J.Mulder
Gedicht, met foto van maaien
Zie ook artikel 10192
7. Verdere mededelingen over emigratie J. Hester Zoals bekend zijn er na de oorlog gedurende de jaren 1947-1953 veel vroegere inwoners van Ruinerwold geëmigreerd, hoofdzakelijk naar Canada.
Inclusief foto's geëmigreerden
Zie ook artikel 10193
8. Foto school Dijkmansweg 1929
Zie ook artikel 10194
9. Bijgeloof Als je dit woord leest is de eerste reactie, vroeger was er bijgeloof maar nu niet meer. Geert Broekhuizen schreef destijds een toneelstuk voor de Rederijkerskamer, getiteld "De duvelbanner" een weergave van bijgeloof in een boerengezin en de spanningen die daar uit voortkwamen.
Zie ook artikel 10195
10. De Heksenbrouwketel
gedicht
Zie ook artikel 10196
11. Maandelijks te verrichten arbeid, vervolg
Zie ook artikel 10197

Stichting Historie van Ruinerwold;  15 x 21; 
 

26. DB-nr: 97025  
Periodiek Stichting Historie van Ruinerwold
          (1991)    [Redactie SHR]
0. Voorblad
Zie ook artikel 10586
1. Dialect Redactie Uit het gezin van de fam. Kleene emigreerden van 1900 tot 1910 er drie zoons naar Canada.
Zie ook artikel 10198
2. Fam. Kleene en emigratie R. Broekhuizen
Zie ook artikel 10199
3. Een oud Drents gebruik Albert Morssink
Haam (nageboorte van een veulen) in de boom
Zie ook artikel 10200
4. Verdere mededelingen over emigratie, vervolg J. Hester
Emigratie plus foto's geëmigreerden
Zie ook artikel 10201
5. De Heksenbrouwketel, vervolg
gedicht
Zie ook artikel 10202
6. Maandelijks te verrichten arbeid, vervolg
Zie ook artikel 10203
7. Berichten van toen
Uit de Meppeler Courant van 6 juni 1888
Zie ook artikel 10204

Stichting Historie van Ruinerwold;  15 x 21; 
 

27. DB-nr: 97026  
Periodiek Stichting Historie van Ruinerwold
          (1992)    [Redactie SHR]
0. Voorblad
Zie ook artikel 10587
1. De beste wensen W. Nijstad
Zie ook artikel 10205
2. Mededelingen Bestuur Naast andere kennisgeving attenderen wij ook in onze periodiek op een lezing van Ing.G.A.Coert oud hoofdingenieur bij de Provinciale waterstaat.
Zie ook artikel 10206
3. Emigratie, aanvulling
Reactie over de gegevens
Zie ook artikel 10207
4. Het bakken van brood in vroeger dagen J. Mulder In de moderne broodbakkerijen van de hedendaagse tijd, vind men niets terug van datgene wat men vroeger zag in de bakkerijen van de kleine warme bakker.
Zie ook artikel 10208
5. Foto school Dijkhuizen 1958 / 59
Zie ook artikel 10209
6. Vroeger Jos Beltjens Lied door Jos Beltjens . In 't groe-ne dal, in 't stil-le dal Waar klei-ne bloem-pjes bloeien.
Zie ook artikel 10210
7. Zondag, hoe werd die vroeger beleefd Dr.P.W.J. van de Berg
Zie ook artikel 10211
8. Berichten van toen
Uit de Meppeler Courant van 1873
Zie ook artikel 10212
9. De Heksenbrouwketel, vervolg - G. Broekhuizen
Zie ook artikel 10213

Stichting Historie van Ruinerwold;  15 x 21; 
 

28. DB-nr: 97027  
Periodiek Stichting Historie van Ruinerwold
          (1992)    [Redactie SHR]
0. Voorblad
Zie ook artikel 10588
1. Braderie
Zie ook artikel 10214
2. Financieel overzicht 1991
Zie ook artikel 10215
3. "de Broek-huuzen" Redactie Een deel van de gemeente Ruinerwold noemt men Broekhuizen. Het oude kaartje dat staat afgedrukt geeft de zuidzijde van dit gebied aan.
Tevens wordt de geschiedenis van deze omgeving beschreven.
Zie ook artikel 10216
4. Melkboer in de dertiger jaren M. de Boer Egbert, in de volksmond Eppie de Boer, was een jongen die wist van aanpakken. op de foto met de melkkarre.
Zie ook artikel 10217
5. Foto school Dijkmansweg 1919
Zie ook artikel 10218
6. Boerschool J. Schoemaker Een zekere H.G. Kuiper uit Almelo, gepensioneerd directeur van een Mavo school. Het bleek een achterkleinzoon te zijn van Hendrik Kuiper , hoofd van de Boerschool te Ruinerwold (1806 - 1905.
Zie ook artikel 10219
7. Twee schoolmeesters in Ruinerwold van ± 1800 - ± 1900 H. Kuiper
Zie ook artikel 10220
8. Berichten van toen
Uit de Meppeler Courant van 1878 en 1873
Zie ook artikel 10221

Stichting Historie van Ruinerwold;  15 x 21; 
 

29. DB-nr: 97028  
Periodiek Stichting Historie van Ruinerwold
          (1992)    [Redactie SHR]
0. Voorblad
Zie ook artikel 10589
1. Mededeling Bestuur
Zie ook artikel 10222
2. De Kadastrale Atlas J.R. Westerhuis Waar liepen de wegen, waar lagen de vonders, het onvergraven veen, hoe kaal was de kale kluft en hoe ruig de Ruige, waar stonden de koehekken, de scholen, hoe heetten de benoemde boerderijen.
Zie ook artikel 10223
3. De Landarbeider redactie Levensverhaal van Hendriekus van Zegeren, geboren 21-09-1915.
Zie ook artikel 10224
4. Berichten van toen Uit de Meppeler Courant van oktober 1890.Bij de maandag gehouden verkiezing zijn al de afgetreden leden van het college van notabelen en van het kiescollege herbenoemd.
Zie ook artikel 10225
5. Foto school Dijkmansweg 1922
Zie ook artikel 10226
6. Harm de Boer H. Slomp in onze vorige uitgave heeft u kunnen lezen dat Eppie de Boer, zoon van Harm de Boer (geboren in 1885 en overleed in 1961), met de melkkarre door het dorp ging. Hierbij een aanvulling van zijn zoon Tinus de Boer.
Zie ook artikel 10227
7. De Klompenmakerij van Ruinerwold J. Mulder klompenmakerij van Reinders op het Oosteinde. Een bedrijf in het klein begonnen en in latere jaren uitgegroeid tot een bedrijf waar machinaal werd gewerkt.
Zie ook artikel 10228
8. Advertenties van toen
Uit de Meppeler Courant van 21 juni 1888 versus juli 1989
Zie ook artikel 10229

Stichting Historie van Ruinerwold;  15 x 21; 
 

30. DB-nr: 97030  
Periodiek Stichting Historie van Ruinerwold
          (1993)    [Redactie SHR]
0. Voorblad
Zie ook artikel 10590
1. 1992 - 1993 W. Nijstad
Zie ook artikel 10230
2. De vroedvrouw Redactie SHR "vroed" dat voor vrouw staat? Het doet denken aan vroedschap en vroede vaderen, een blik in het woordenboek geeft nadere verklaringen : wijs, ervaren, voorzichtig en vroedkunde (verloskundige). En een verslag van een Asser huisarts.
Zie ook artikel 10231
3. Berichten van toen
Uit de Meppeler Courant van maart 1952
Zie ook artikel 10232
4. Zuud West Drenthe, lied
Zie ook artikel 10233
5. Een herinnering uit de oorlog 1914-1918 G. Knol, Hengelo Hendrik Knol woonde aan de Dooddijk en had daar een boerderij. Hendrik Knol was uit Zuidwolde afkomstig en zijn moeder Pietertje Geerts was een dochter van het Ruinerwoldse echtpaar Geert Pieter Geerts en Jantje Jans Nijwenning.
Zie ook artikel 10234
6. Puzzel
Zie ook artikel 10235
7. Wie is Albert Jan Pol Deze Pol, van oorsprong een Ruinerwolder, is geboren op 4 maart 1916. Adres: Dokter Larijweg 48.
De fam. Mulder is nu eigenaar van de boerderij waar de heer Pol werd geboren. Ouders zijn Jan Pouwel Pol en moeder Margje Pol Vedder.
Zie ook artikel 10236
8. De 18e eeuwse boerderij aan de Dokter Larijweg 124 - Albert Jan Pol Deze boerderij is evenals de andere boerderijen aan deze weg in het verleden ontstaan doordat de boer het recht kreeg om over een bepaalde perceel breedte het "Wold te ontginnen". Het gebied was veengrond, waarop bos stond.
Zie ook artikel 10237

Stichting Historie van Ruinerwold;  15 x 21; 
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 5 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3   4   5       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 2 februari 2022